เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

นโยบายการคืนเงิน

 

นโยบายการคืนเงินนี้มีผลบังคับใช้กับนโยบายของ TeachPot สำหรับการคืนเงินให้ผู้เรียนและข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของ TeachPot โดยผู้เรียนสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินภายในเวลาที่กำหนดไว้ในนโยบายการคืนเงินนี้

การใช้แพลตฟอร์ม TeachPot (“เว็บไซต์”) ของ TeachPot ไม่ว่าจะในฐานะผู้สอนหรือผู้เรียน จะถือว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยินยอมที่จะอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดจากนโยบายการคืนเงินนี้แล้ว

 

1.  นโยบายการคืนเงินให้ผู้เรียน

ผู้เรียนสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น

1)  ผู้สอนขอเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา หรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในตารางเรียน

2)  ผู้สอนขอยกเลิกตารางเรียน หรือไม่สามารถสอนตามวัน-เวลา หรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในตารางเรียน

3)  ผู้สอนทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือรายละเอียดการสอนที่มีนัยสำคัญหลังจากการลงทะเบียนเรียนของผู้เรียน

4)  เนื้อหาหรือรายละเอียดการสอนที่เกิดขึ้นจริงมีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากข้อมูลเกี่ยวกับคลาสที่ผู้สอนระบุไว้บนเว็บไซต์

อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนไม่สามารถดำเนินการขอยกเลิก/เปลี่ยนแปลงรายการลงทะเบียนเรียน หรือขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนในกรณีต่างๆ ดังนี้

 • กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการลงทะเบียนเรียนของผู้เรียน
 • กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจของผู้เรียนทุกกรณี
 • กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาค่าเรียนที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต รวมถึงการใช้รหัสโปรโมชั่น, คะแนน T-Points และส่วนลดต่างๆ ทุกกรณี (เช่น ต้องการใส่ promo code เพิ่มเติม เป็นต้น)

การตัดสินใจทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวกับนโยบายการคืนเงินให้ผู้เรียนจะเป็นไปตามดุลยพินิจของ TeachPot แต่เพียงผู้เดียว โดยให้ถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกมัดทั้งผู้สอนและผู้เรียน

ทั้งนี้ TeachPot ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยุตินโยบายการคืนเงินนี้ได้ทุกเมื่อตามที่พิจารณาเห็นควรเพียงฝ่ายเดียว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

2.  วิธีการยื่นคำร้องขอคืนเงิน

 • ในกรณีที่ต้องการขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียน ผู้เรียนจะต้องติดต่อทีมงานของ TeachPot ทันทีที่ทราบเหตุอันสมควรในการขอคืนเงิน (ตามนโยบายการคืนเงินข้างต้น) แต่ไม่เกิน 12 ชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดเวลาเรียนที่ผู้สอนระบุไว้บนเว็บไซต์
 • หากเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น ทาง TeachPot ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
 • กรุณาติดต่อทีมงาน TeachPot ที่ โทร. 082-562-4414 และส่งอีเมลระบุหัวข้อ “คำร้องขอคืนเงิน” พร้อมแจ้งเลขที่รหัสอ้างอิงการลงทะเบียนเรียน และแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาขอคืนเงินมาที่ [email protected]

 

3.  รูปแบบและวิธีการคืนเงิน

 • กรณีชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

ผู้เรียนจะได้รับเงินค่าลงทะเบียนเรียนคืนกลับเข้าวงเงินบัญชีบัตรเครดิตที่ผู้เรียนใช้ในการชำระเงิน ภายในระยะเวลา 30 – 60 วัน นับจากวันที่ผู้เรียนได้รับแจ้งการคืนเงินจากทีมงาน TeachPot หรือตามรอบบิลบัตรเครดิตของลูกค้า ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร

ทั้งนี้ TeachPot ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการคืนเงิน 4% จากยอดเงินที่ขอคืน หากมีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

 • กรณีชำระเงินโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร

TeachPot จะทำการคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนกลับไปยังบัญชีธนาคารที่ผู้เรียนใช้ในการชำระเงิน (โดยชื่อบัญชีธนาคารต้องตรงกันกับชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเรียนบนเว็บไซต์เท่านั้น) ภายในระยะเวลา 7 – 14 วัน นับจากวันที่ TeachPot ได้รับเอกสารครบถ้วน*

หมายเหตุ:

(1) เอกสารที่ต้องใช้ประกอบในการขอคืนเงิน ได้แก่

 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้เรียน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีชำระเงินโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เรียน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) สำหรับการชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หากผู้เรียนกรอกข้อมูลเลขที่บัญชีที่ใช้สำหรับโอนเงินคืนผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง ทาง TeachPot จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม

  

ในกรณีที่ผู้เรียนต้องการขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุสุดวิสัยและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกตารางเรียนของผู้สอน

 • ทีมงาน TeachPot จะตรวจสอบคำร้องขอคืนเงินของผู้เรียนแต่ละรายเป็นกรณีๆ ไป และตัดสินใจว่าสมควร ประสานงานกับผู้สอนเพื่อพิจารณาการขอคืนเงินตามคำร้องดังกล่าวหรือไม่
 • นโยบายการคืนเงินของผู้สอนแต่ละรายอาจแตกต่างกัน และคำตัดสินของผู้สอนถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
 • ในเบื้องต้น ผู้เรียนสามารถติดต่อทีมงาน TeachPot ที่ โทร. 082-562-4414 และส่งอีเมลระบุหัวข้อ “คำร้องขอคืนเงิน ด้วยเหตุสุดวิสัย” พร้อมแจ้งเลขที่รหัสอ้างอิงการลงทะเบียนเรียน รายละเอียดของเหตุสุดวิสัยและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในการขอคืนเงิน และแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาขอคืนเงินมาที่ [email protected]
 • ผู้เรียนจะต้องติดต่อทีมงานของ TeachPot สำหรับการขอคืนเงินในกรณีนี้ ภายใน 12-48 ชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มเรียนที่ผู้สอนระบุไว้บนเว็บไซต์
 • ทั้งนี้ TeachPot ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการคืนเงิน 4% จากยอดเงินที่ขอคืน หากมีการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต